Kesusastraan Kitab: Tasauf/Mistik

Kesusastraan Kitab: Tasauf/Mistik

Bila orang berbicara tentang kesusastraan kitab, maka tidak boleh tidak ada salah satu dari aspek di bawah ini:

  1. Tauhid (dogmatik)
  2. Fiqih
  3. Mistik (Tasauf Islam)

Dalam tulisan kali ini, kita akan membahas Mistik terlebih dahulu. Baru setelah itu dilanjutkan dengan Fiqih dan seterusnya.

Mistik

  1. 1.       Apakah contoh mistik?

Perkataan mistik berasal dari bahasa asing. Dalam Islam dikenal sebagai tasauf. Pengertian mistik mencakup segala cara-cara yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada pencipta alam semesta. Kalau demikian maka mistik ada pula dalam agama-agama di luar Islam. Memang ada mistik dalam agama Hindu, Kristen, Budha, dan lain-lain.

  1. 2.       Apakah Tasauf?

Seperti sudah dikatakan di atas pengertian mistik hampir sama dengan tasauf. Mengenai asal kata tasauf, orang berbeda-beda pendapat.

Ada yang berpendapat:

Shuf = kain bulu domba. Dari shuf-tashawwafa, tha sawwufun. Yang lain lagi mengatakan shufanah = sebangsa kopi yang tumbuh di gurun pasir. Pendapat lain mengatakan pula berasal dari kata shiffah, yaitu segolongan sahabat nabi yang tinggal di samping masjid nabi di Madinah yang kerjanya adalah mendekatkan diri kepada  Tuhan, sambil mempelajari agama Islam dengan tekun. Namun banyak pendapat tentang asalnya kata tersebut, pengertian yang dikandungnya bisa kita konvergensikan (simpulkan). Jadi tashawwuf adalah semacam ilmu (cara) untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam mana orang-orang yang melaksanakannya memakai pakaian dari bulu domba dan hidup dengan serba sederhana sekali. (Sukmono halaman 15)

Pada tulisan selanjutnya kita akan membahas tentang Sejarah Thasawwuf.

Bagaimana pendapat anda?

%d bloggers like this: